Goal!!!Fußball-Camps an der englischen Fußballschule C.A.C.L.


Fußball-Camp Jürgen MatthesFußball-Camp Jürgen Matthes

Fußball-Camps auf unseren Sprachreisen 2017


FUSSBALL-CAMPS FRÜHJAHR/OSTERN
04.03.-17.03.
14
HH
nicht verfügbar
01.04.-14.04.
14
HE
nicht verfügbar
07.04.-18.04.
12
BE, BW, BY, HB, HE, MV, NI, NW, RP, SH, SL, ST, TH
nicht verfügbar
08.04.-22.04.
15
BW, BY, HB, NI, NW, RP, SH, SL, TH
verfügbar
12.04.-23.04.
12
BB, BW, BY, HB, NI, NW, RP, SH, SL, SN, TH
nicht verfügbar

FUSSBALL-CAMPS PFINGSTEN
03.06.-17.06.
15
BW, BY
nicht verfügbar
06.06.-17.06.
12
BW, BY
nicht verfügbar

FUSSBALL-CAMPS SOMMER
23.06.-13.07.
21
HB, NI, SN, ST, TH
verfügbar
24.06.-08.07.
15
HB, NI, SN, ST, TH
verfügbar
01.07.-15.07.
15
HE, RP, SL
nicht verfügbar
01.07.-21.07.
21
HE, RP, SL
nicht verfügbar
06.07.-17.07.
12
HB, HE, NI, RP, SL, SN, ST, TH
nicht verfügbar
14.07.-03.08.
21
HB, NI, NW, SN, ST, TH
verfügbar
15.07.-29.07.
15
HB, NI, NW
verfügbar
22.07.-05.08.
15
BB, BE, HH, MV, SH, SN, ST, TH
verfügbar
22.07.-11.08.
21
BB, BE, HE, HH, MV, RP, SH, SL
verfügbar
28.07.-17.08.
21
BW, BY, NW
verfügbar
29.07.-12.08.
15
BW, BY, HE, RP, SL
verfügbar
12.08.-26.08.
15
BB, BE, HH, MV, NW, SH
nicht verfügbar
16.08.-27.08.
12
BB, BE, BW, BY, HH, MV, NW, SH
nicht verfügbar
19.08.-08.09.
21
BW, BY
nicht verfügbar
25.08.-08.09.
15
BW, BY
nicht verfügbar

FUSSBALL-CAMPS HERBST
30.09.-13.10.
14
HB, NI, RP, SL, SN, ST, TH
nicht verfügbar
07.10.-20.10.
14
HE
nicht verfügbar
14.10.-27.10.
14
HH, SH
nicht verfügbar
21.10.-03.11.
14
BB, BE, NW
nicht verfügbar
27.10.-06.11.
11
BB, BE, BW, BY, NW
nicht verfügbar


Fußball-Camps auf unseren Sprachreisen 2018


FUSSBALL-CAMPS FRÜHJAHR/OSTERN
03.03.-16.03.
14
HH
nicht verfügbar
17.03.-31.03.
15
HB, NI
verfügbar
23.03.-03.04.
12
BB, BE, BW, BY, HB, HE, MV, NI, NW, RP, SH, SL, ST, TH
nicht verfügbar
24.03.-07.04.
15
BB, BE, BW, BY, HE, NW, RP, SL, TH
verfügbar
29.03.-12.04.
15
SH
verfügbar

FUSSBALL-CAMPS PFINGSTEN
19.05.-01.06.
14
BW, BY
verfügbar

FUSSBALL-CAMPS SOMMER
23.06.-07.07.
15
HE, RP, SL
verfügbar
23.06.-11.07.
19
HE, RP, SL
verfügbar
30.06.-11.07.
12
HB, HE, NI, RP, SL, SN, ST, TH
nicht verfügbar
30.06.-14.07.
15
HB, NI, SN, ST, TH
verfügbar
30.06.-18.07.
19
HB, NI, SN, ST, TH
verfügbar
07.07.-21.07.
15
BB, BE, HH, MV, SH
verfügbar
07.07.-25.07.
19
BB, BE, HH, MV, SH
verfügbar
10.07.-21.07.
12
BB, BE, HH, MV, SH
nicht verfügbar
14.07.-28.07.
15
NW
verfügbar
16.07.-03.08.
19
HB, HE, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH
verfügbar
21.07.-04.08.
15
HB, HE, NI, RP, SL, ST
verfügbar
27.07.-14.08.
19
BB, BE, BW, BY, HH, MV, SH
verfügbar
28.07.-11.08.
15
BW, BY, HH, SN, TH
verfügbar
04.08.-18.08.
15
BB, BE, MV, SH
verfügbar
08.08.-26.08.
19
NW
verfügbar
12.08.-23.08.
12
BW, BY, NW
nicht verfügbar
12.08.-26.08.
15
NW
verfügbar
18.08.-05.09.
19
BW, BY
verfügbar
22.08.-05.09.
15
BW, BY
verfügbar

FUSSBALL-CAMPS HERBST
29.09.-12.10.
14
HB, HE, HH, NI, RP, SH, SL, ST, TH
nicht verfügbar
13.10.-26.10.
14
NW
nicht verfügbar
26.10.-05.11.
11
BB, BE, BW, BY
nicht verfügbarJ.M.-Team-Beratung:
Telefon-Beratung Jürgen Matthes +49 / (0) 48 21 / 68 00